Historie na internetu
  

abcHistory.czTeritoria – Česká republika › Vývoj správního uspořádání

Vývoj správního uspořádání


Správní uspořádání v dějinách českých zemí

Územně správní uspořádání Čech, Moravy a Slezska. Okresy, kraje, panství, územní celky – Historický vývoj správy Česka.
  www.senat.cz

Sekce oficiálních stránek Senátu. Z historie Senátu ČSR; Tisky 1. republiky – 1., 2., 3. a 4. volební období Senátu ČSR; Znaky českých zemí; Vlajky českých zemí. Česky.

  www.msmt.cz

Sekce oficiálních stránek ministerstva. Chronologický přehled historie ministerstva, medailonky jednotlivých ministrů. Česky.

  www.mpo.cz

Sekce oficiálních stránek ministerstva. Historie ministerstva průmyslu a obchodu, přehled dosavadních ministrů, historie budovy Ministerstva průmyslu a obchodu (výstavba ministerské budovy na Františku, jejíž stavba byla zahájena v roce 1928). Česky, anglicky.

  www.army.cz

Sekce oficiálních stránek ministerstva. Ministerstvo obrany 1918-1989 (základní přehled, galerie ministrů obrany, historie budovy Ministerstva obrany), Generální štáb 1919-2004 (základní přehled, galerie náčelníků Generálního štábu, historie budovy Generálního štábu), Vojenský historický ústav (VHÚ). Česky, anglicky.

www.mfcr.cz

Specializovaná rubrika oficiálních stránek Ministerstva financí ČR obsahuje velké množství syntetických prací k historii po roce 1918. Bankovky, ministři financí a fotografie z let 1918–1938, 1938–1948, 1948–1989, 1989–2004. Odkazy na archivní fondy, literaturu a další zdroje. Česky.

  www.mvcr.cz

Sekce oficiálních stránek ministerstva, které zabezpečuje vnitřní bezpečnost republiky. Období první republiky a přerod habsburského aparátu (1918-1938); události v letech válečných (1939-1945); poválečné uspořádání a bolševizace ministerstva. Základní informace. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  database.aipberoun.cz

Soupis sfragistického materiálu uloženého v archivech České republiky (pečeti, pečetidla apod.). katalog vzniká průběžným pořizováním celostátního soupisu (katalogizace) sfragistického materiálu uloženého v archivech České republiky. Sepisování započalo v roce 1997. Vlastníkem databáze je odbor archivní správy Ministerstva vnitra. Česky.

  www.mzv.cz

Sekce stránek Ministerstva (MZV). Šlechta Českých zemí v diplomacii Habsburské monarchie; Diplomacie Českého království; Samostatná Československá republika; Obnovená ČSR a exilová vláda; Československá socialistická republika; Česká a Slovenská federativní republika. Vladimír Clementis, Ottokar hrabě Czernin z Chudenic, Jiří Dienstbier, Jiří Hájek, Milan Hodža, Bohuslav Chňoupek, František Chvalkovský, Jaromír Johanes, Jan Kavan, Kamil Krofta, Ján Marko, Jan Masaryk, Jozef Moravčík, Jaroslav Lev z Rožmitálu, Felix kníže Schwarzenberg, Cyril Svoboda, Jaroslav Šedivý, Viliam Široký, Josef Zieleniec a další ministři. Významné historické mezníky na MZV (okupace, 1945, 1968, 17. listopad 1989 aj.). Česky, částečně anglicky.

  www.hrad.cz, nová verze stránek s neidentickým textem: www.hrad.cz

Sekce stránek Kanceláře prezidenta republiky s přehledem a stručnými životopisy všech prezidentů republiky: Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš, Emil Hácha, Klement Gottwald, Antonín Zápotocký, Antonín Novotný, Ludvík Svoboda, Gustáv Husák, Václav Havel, Václav Klaus. Ústavní vymezení, přehled voleb a související informace. Česky, dílčí část anglicky.

  www.korunaceska.org

Sekce stránek Koruny české – Monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska. Základní informace o Zlaté bule vydané 26. 11. 1212 v Basileji císařem Svaté říše římské Friedrichem II., její význam pro českou státnost a české panovníky, informace o relevantních osobách a rodech (Fridrich II., Přemysl I. Otakar, Štaufové, Welfové). Přehled českých panovníků. Karel I. a Otto von Habsburg Lothringen. Přehled současných monarchií existujících v Evropě. Přes menu lze získat informace o politické straně Koruna česká. Česky.

  www.justice.cz

Sekce stránek Ministerstva spravedlnosti, ústředního orgánu státní správy soudů zřízeného dne 20. 3. 1848 jako jedno z čtyř ministerstev Rakousko-Uherska, a to vedle Ministerstva financí, Ministerstva vnitra a Ministerstva kultu a vyučování. Základní informace o úloze ministerstva a historickém vývoji; správa věznic, Poverenictvo spravedlivosti na Slovensku, Rejstřík trestů, Sbor nápravné výchovy, Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, historie budovy ministerstva (dřívější kláštera sv. Bartoloměje). Přehled ministrů spravedlnosti od roku 1848 až do současnosti. Česky.

  wtd.vlada.cz

Sekce stránek Úřadu vlády České republiky. Seznam vlád od roku 1918 do současnosti seřazený dle jednotlivých období. K dispozici je i jmenný rejstřík předsedů vlád. Dokumentace minulých vlád ČR. Z historie Úřadu vlády České republiky od roku 1918 do roku 1989. Státní znak České republiky - jeho předchůdci a současná podoba. Státní vlajka České republiky - její historie a současná podoba. Česky.

  www.nku.cz

Sekce oficiálních stránek Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Základní informace o kontrolních úřadech fungujících v minulosti na území dnešní České republiky. Nejvyšší kontrolní úřad a jeho předchůdci. Přes menu lze vstoupit do dalších sekcí webu. Česky.

www.cnb.cz

Elektronická verze článku publikovaná na stránkách České národní banky (ČNB) – původně v Bankovnictví. Základní přehled do vývoji platidel; příprava a tisk prvních papírových platidel; založení Národní banky československé; válečná platidla a příprava poválečných peněz; bankovky socialistické éry; koruna a nové bankovky po roce 1993.

  www.army.cz

  Článek publikovaný na stránkách časopisu Vojenské rozhledy (2003, č. 4, s. 146–156), respektive Ministerstva obrany ČR. Autor: Josef Vlastník, Drahomír Dušátko. Vznik, cíle a účel Vojenského zeměpisného ústavu; předválečný a poválečný vývoj; osobnosti; rušení Ústavu. Česky.