Historie na internetu
  


Soudobá a historická legislativa

www.abcHistory.cz

Dekret prezidenta republiky č. 16/1945 Sb. ze dne 19. června 1945 o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech. „O přísnou spravedlnost volají neslýchané zločiny, kterých se dopustili nacisté a jejich zrádní spoluviníci na Československu. Porobeni vlasti, vraždění, zotročování, loupení a ponižování, jehož obětí byl československý lid, a všechna ta stupňovaná německá zvěrstva, kterým bohužel pomáhali anebo asistovali i zpronevěřivší se občané českoslovenští, z nichž někteří zneužili při tom i vysokých úřadů, mandátů nebo hodnotí, musí dojíti zaslouženého trestu bez průtahu, aby nacistické a fašistické zlo bylo vyvráceno z kořene…“

www.psp.cz

Sekce stránek Parlamentní knihovny ČR. Rukopis „Práwa saszká“ je tvořen několika dobovými právními knihami. Svou kvalitou se řadí mezi nejstarší a nejúplnější české překlady německých pramenů saského (magdeburského) městského práva. Rukopis byl pořízen městským písařem Jakubem Koženým z Krbova v letech 1469–1470 v Litoměřicích, kde byl také v historických dobách používán a patřil zde k nejstarším litoměřickým právním kodexům. Rukopis se řadí mezi nejdůležitější právní knihy, jejímiž zemskými a lenními zákony se řídily nejen Litoměřice, ale i další města země Koruny české a rovněž celá Lužice a Slezsko. On-line listování rukopisem.


www.gov.cz

Plné znění zákona ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů. Česky.

www.nkp.cz

Sekce stránek Národní knihovny Praha. Přehled důležitých zákonů a předpisů, vážících se k činnosti knihoven a souvisejících s výkonem autorského zákona a souvisejících předpisů. Text zákona č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon); výklady zákona; mezinárodní úmluvy. Česky.

www.lexdata.cz nebo www.gov.cz

Plné znění textu zákona č. 451/1991 Sb. ze dne 4. října 1991, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky. Text tzv. lustračního zákona, podle něhož jsou prováděny lustrace státních úředníků a dalších osob. Česky.

www.psp.cz

Rubrika Digitální knihovny Parlamentu České republiky. Základní informace o projektu, dokumenty: kníže Břetislav - Břetislavova dekreta (1039), Břetislavovo ustanovení o seniorátě (1055), Zlatá bula sicilská (1212), Přemysl Otakar II. – Privilegium Přemysla Otakara II. na práva Židů (1254), Akta weřejná i sněmowní w Čechách i w Morawě 1414–1428, Akta weřejná i sněmowní w králowstwí Českém 1432–1439, Sněmownj wěci české 1440–1446, Sněmowní wěci české od 1446–1452, Akta mezi králem Jiřím a jednotau panskau w Čechách 1463–1468, Rudolf II. – Majestát Rudolfa II. na náboženské svobody (1609), Sněmy české od léta 1526 až po naši dobu (samostatná edice), České sněmy v období habsburského absolutismu do roku 1848. Česky, německy.

www.psp.cz

Sekce stránek Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Seznam dekretů vzniklých v letech 1940-1945; geneze, vznik, účel, význam a účinnost dekretů; plné znění vybraných dekretů prezidenta republiky. Přehled souvisejících zákonů: Z. č. 57/1946 Sb. - Ústavní zákon, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety prezidenta republiky; Z. č. 55/1995 Sb. - Nález ústavního soudu České republiky. Česky.

www.lexdata.cz; vývoj jeho vzniku a alternativní text www.gov.cz

Plné znění textu zákona č. 499/2004 Sb. ze dne 30. června 2004, o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Archivní zákon upravuje výběr, evidenci a kategorizaci archiválií; ochranu archiválií; práva a povinnosti vlastníků archiválií; práva a povinnosti držitelů a správců archiválií; využívání archiválií; zpracování osobních údajů pro účely archivnictví; soustavu archivů; práva a povinnosti zřizovatelů archivů; spisovou službu; působnost Ministerstva vnitra a dalších správních úřadů na úseku archivnictví a výkonu spisové služby; správní delikty. Česky.

www.dejepis.com

Sekce stránek Dějepis.com s texty vybraných významných dokumentů: Zlatá bula sicilská, Čtyři artikuly pražské, Ktož jsú boží bojovníci, Stížný list českých a moravských pánů do Kostnice (1415), Dekret kutnohorský, Ferdinand I. Habsburský - Volební slib, Rudolf II. - Majestát, Deklarace nezávislosti (Thomas Jefferson), Ústava USA, František Josef I. - Mým národům (1914), Prohlášení československé samostatnosti (1918), Norimberské rasové zákony (1935), Mnichovská dohoda (1938), Provolání předsednictva ÚV KSČ z 21. 8. 1968, Prohlášení Charty 77 (1977) aj. Cizojazyčné dokumenty Constitutional Amendments (USA), North Atlantic Treaty Organization (NATO). Česky, vybrané dokumenty anglicky.

www.vcm.cz

Sekce stránek Východočeského muzea v Pardubicích. Text a reprodukce manifestu Mým národům císaře Františka Josefa I ze 17. června 1866. Česky.

www.korunaceska.org

Sekce stránek Koruny české – Monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska. Základní informace o Zlaté bule vydané 26. 11. 1212 v Basileji císařem Svaté říše římské Friedrichem II., její význam pro českou státnost a české panovníky, informace o relevantních osobách a rodech (Fridrich II., Přemysl I. Otakar, Štaufové, Welfové). Přehled českých panovníků. Karel I. a Otto von Habsburg Lothringen. Přehled současných monarchií existujících v Evropě. Přes menu lze získat informace o politické straně Koruna česká. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

spcp.prf.cuni.cz

Sekce oficiálních stránek Společnosti pro církevní právo. Předpisy jsou řazeny chronologicky a to sestupně od současnosti až do roku 1855. U vybraných předpisů je možno vyvolat jejich plné texty. Česky.

www.mvcr.cz

Sekce stránek Ministerstva vnitra ČR. Stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Sbírky zákonů jsou k dispozici od roku 1945. Průběžně jsou elektronicky zveřejňovány také všechny nově vydávané částky Sbírky. Česky.

www.pravnik.cz

Sekce právnického serveru Pravnik. Plnotextová znění vybraných historických právních dokumentů z období První republiky, Třetí republiky a z éry komunistického Československa. Ústavní listiny, dekrety prezidenta Edvarda Beneše a podobné. Přes menu je možné vstoupit do dalších sekcí webu.

www.lexdata.cz nebo www.gov.cz

Plný text zákona ze dne 8. března 2002, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony na stránkách specializované společnosti LexDATA™. K dispozici je rovněž původní zákon č. 140/1996 Sb. o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti. Česky.

www.psp.cz

Oficiální stránky knihovny Parlamentní knihovny, která je odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny. Poskytuje informační a knihovnické služby poslancům a senátorům, orgánům Poslanecké sněmovny a Senátu, zaměstnancům Kanceláře Poslanecké sněmovny, Kanceláře Senátu a dalším institucím a uživatelům, v určitém rozsahu poskytuje rovněž veřejné knihovnické a informační služby. Základní informace o knihovně (řád knihovny, historie), nabídka publikací, přehled aktivit knihovny, kalendář akcí, obsáhlá databáze Společné česko-slovenské digitální knihovny (dokumenty rakouského říšského sněmu, českého a slovenského parlamentu; stenoprotokoly, parlamentní tisky a související záznamy), kalendář událostí.

www.gov.cz

Dokument na Portálu veřejné správy České republiky; postup řešení životní situace občana. Podrobný návod jak postupovat při podávání žádosti o své osobě, při podávání žádosti o informaci o zemřelém příbuzném, při podávání žádosti o informaci o ostatních osobách. Česky.

www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Úvod do středověkých dějin; Prameny k českým dějinám; České země ve středověku; Západní Evropa ve středověku; Východní a jihovýchodní Evropa ve středověku; Asie ve středověku; Kosmova kronika česká; Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae; Nauka o pramenech; Archivum coronae regni bohemiae; Magnae Moraviae fontes historici; Codex iuris municipalis regni Bohemiae; Inventáře klášterních dvorů; Církevní správa v českých zemích; Husův proces; Přemysl Otakar II.; Zlatá bula sicilská; Italské městské státy. Česky.

www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Domovské právo ve starém Rakousku; Změny v životě venkovského obyvatelstva v 19. století; Z počátků moravského sociálního zákonodárství; Dolní vrstvy v 19. století; Česká pasivní politika v 70. letech 19. století; Moravská společnost a Velká francouzská revoluce; Code civil - Občanský zákoník ve Francii; Trojí dělení Polska, Dohoda a Trojspolek; Vídeňský kongres. Česky.