7.8.2012, abcHistory.cz: HOMETerénní sběr informacíFoglaring

Skaut-Junák 1931-1932

aneb Junák – svaz skautů a skautek ČR a Svaz skautů a skautek České republiky jsou dvě různé organizace

Junák – svaz skautů a skautek ČR

Junák – svaz skautů a skautek ČR je česká větev mezinárodního skautského hnutí, jehož vznik spadá do počátků 20. století. Cílem původního skautingu byla snaha zážitkovou formou vštěpovat dětem i mládeži disciplínu a určité mravní zakotvení, které by jim bylo užitečné v dospělém životě.

Ideové zdroje skautingu můžeme najít jak třeba u J. J. Rousseaua (volal po návratu k přírodě; své názory k vedení mládeže popsal v knize Emil aneb o výchově), tak i v disciplíně britské koloniální armády (britský zakladatel skautingu byl armádním generálem). Spontánní šíření skautingu, zálesáctví i trampingu bylo zároveň ovlivněno prudkou technizací společnosti konce 19. století a popularizací prostřednictvím románové literatury.

Skauting byl v jistém smyslu odpovědí na rodičovskou otázku co s městskými dětmi. Dětem nabízel toužebně vyhlížená dobrodružství. Státu sliboval potenciálně perspektivní kádr mladých ochotných obětavě sloužit státu (klasické svazové skautské hnutí má v určitém smyslu vojenský charakter). Doba byla zároveň nakloněna ideálům.

Stejně jako i většina jiných ideových hnutí, byla i původní idea skautingu v uplynulých desetiletích dílem rozmělněna vlivem doby, úlitbami členstvu, případně povolnějším velitelstvem. Co o skautech čteme v meziválečných románech lze na současné skauty a skauting uplatnit jen v omezené míře. Celkový úpadek společnosti se podepsal i na původním skautingu.

Vedle hlavního názorového proudu, který v ČR reprezentuje největší tuzemská skautské organizace Junák – svaz skautů a skautek ČR, existovaly v minulosti a existují i dnes také další skautské komunity, které jsou na hlavním skautském proudu nezávislé. V meziválečné době vznikaly tyto paralelní skupiny většinou proto, aby mohly vybrané skautské atributy nabízet bez kurately svazového „Svojsíkovského“ Junáka.

Platí to i pro některé „skautské“ skupiny v 21. století. Vedle toho však v Česku 21. století funguje i několik organizací, které se od Junáka naopak odtrhly proto, že podle vedení svazového Junáka již údajně nereprezentuje původní ideály původního baden-powell-svojsíkovského skautingu.


Co vše může být považováno za „skautskou organizaci“

V meziválečném Československu existovalo hned několik organizací sdružujících mládež, které měly ve svém názvu přídomek „skautská“.

Asi nejznámějšími byli tzv. katoličtí skauti, jež se zformovali prostě proto, že původní baden-powell-svojsíkovský skauting inklinoval spíše k protestantským hodnotám (jako ostatně celá První republika). Tento paralelní Svaz katolických skautů Republiky československé měl za původně cíl podpořit ve skautování chlapce z římskokatolických rodin. V praxi se samozřejmě brzy sekularizoval.

Existovalo také několik národnostních sdružení – například různé svazy židovských skautů (Ben Akiba, Brit Mosada, Hašomer Hacair, Techeleth Lavan aj.) nebo mezi českými Němci samostatný Svaz německých skautů, tzv. Pfadfinderbund.

Populární myšlenky skautingu a života v přírodě se pro výchovu svého dorostu samozřejmě snažily využít i různé politické směry. V meziválečném Československu tak existovali například Skauti DTJ (Skauti dělnické tělocvičné jednoty), Sdružení socialistických skautů a skautek, dále sociálně-demokratičtí Skauti práce nebo komunističtí Spartakovi skauti. Na zcela opačném konci politického spektra se mládež snažili odchytávat Junáci NOF (Junáci národní obce fašistické).

Skaut – český skauting ABS, Klub Pathfinder, YMCA a další

Podobně pestrá je situace v České republice po roce 1989. Skaut – český skauting ABS, je sdružení, které při své činnosti výrazně akcentuje osobu původního zakladatele českého skautského hnutí A. B. Svojsíka a rovněž zakladatele původního skautingu R. Baden-Powella. Na meziválečnou minulost se snaží vlastními skautskými aktivitami navázat rovněž hnutí YMCA. Katolicismus se s původními skautskými ideály snaží kombinovat komunita, která si z nepochopitelných důvodů dala název Asociace skautů a skautek Evropy (Skauti Evropy).

Zcela novou platformou je Klub Pathfinder, jakýsi programově modernizovaný skauting, založený Adventisty sedmého dne. Vedle toho existuje už v úvodu článku zmíněný Svaz skautů a skautek České republiky, jakési konkurenční sdružení vůči sdružení Junáka. Tento samostatný Svaz skautů a skautek České republiky vznikl okolo několika bývalých členů a činovníků Junáka ve druhé polovině devadesátých let 20. století jako reakce na údajně dlouhodobou demoralizaci Junáka.

Nakonec ještě pro úplnost zmiňme Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej, což je drobné národnostní Sdružení polských skautů v České republice.›› Zpět

Nahoru