2.6.2008, abcHistory.cz: HOMETerénní sběr informacíVýlety za poznáním

Turistické značení

Soustavu navigačních bodů tvoří grafická označení a směrovky, s jejichž pomocí jsou turisté naváděni ve směru předem připravených tras, většinou v atraktivní lokalitě.

Systém turistických značek slouží k orientaci turistů v krajině. Značené turistické trasy bývají rovněž uváděny v turistických mapách. Podle účelu jsou v současnosti užívány rozdílné turistické značky.

Moderní podoba systematického turistického značení má svůj původ patrně v německých Alpách a v Duryňském lese, kde koncem první poloviny 19. století vznikala různá místní značení rozličných tvarů a barev. Zpočátku nekoordinované snahy o vytváření terénní navigace se posléze staly základem pro jednotnou síť tras značených pásovými značkami. S rozvojem turistického ruchu během druhé poloviny 19. století začaly značené turistické cesty vznikat i ostatních zemích střední Evropy, přičemž si v každé zemi udržely krajové odlišnosti.

Značení v Čechách, na Moravě s ve Slezsku

Jednu z nejdokonalejších a nejhustších sítí turistického značení pro pěší turistiku má již dlouhou dobu území Česka a Slovenska. První turistická značená cesta byla na území českých zemí vyznačena dne 11. května 1889 Klubem českých turistů (KČT). Z iniciativy KČT na našem území postupně vznikaly i další trasy a to až do konce třicátých let dvacátého století.

Po roce 1954 bylo značení, zanedbané během válečných a poválečných let, svěřeno do péče státem kontrolovaného Svazu turistiky Československého svazu tělesné výchovy (ST ČSTV). V té době byl systém malovaných značek doplněn směrovkami a vývěsnými mapami. Po roce 1989 převzal péči nad turistickými trasami opět KČT, který jejich údržbu považuje za jednu ze svých hlavních aktivit. Po roce 1989 byla rovněž rozšířena síť turistických tras do dříve nepřístupných pohraničních oblastí, sousedících s Rakouskem a Německem.

Značení je dlouhodobě udržováno prostřednictvím dobrovolníků. Vysokou úroveň si udržuje státem standardizovanými technickými normami. Neoprávněné poškozování, odstraňování, zakrývání nebo pozměňování turistických značek je podle § 47 odst. 1 písm. e) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, přestupkem proti veřejnému pořádku.

Situace v okolních zemích

V sousedním Sasku i v Bavorsku se na mnoha místech používá pásové značení podobné českému. K vidění jsou však i jiné druhy značek. Slovenské značení je s českým téměř identické. V Německu i na Slovensku je vzdálenost uváděna v časových údajích (počet hodin, případně minut), nikoli v kilometráži, jak je tomu v Česku. V Polsku se používá obdobné pásové značení jako v České republice, tamní značka je však obdélníková, nikoli čtvercová. Kvalitní značení horských tras existuje dále v Rakousku, Švýcarsku a ve Slovinsku. Obecně také platí, že čím dále se od České republiky pohybujete směrem na východ nebo jihovýchod, tím méně jsou turistické trasy udržované a důvěryhodné. – Výjimkou jsou nové turistické trasy v oblasti českých vesnic v rumunském Banátu. Ovšem i v mnoha západních částech Evropy platí, že dobré značení jedné turistické lokality automaticky neznamená dobrou terénní navigaci ve všech ostatních lákavých oblastech téže země. K mnoha zajímavým lokalitám světa žádná značená turistická cesta nevede.›› Zpět

Nahoru